Huobi Global将于8月24日20:00开放YGG币币交易

 最新上币    |      2021-08-24

尊敬的用户:

Huobi Global“创新区”定于2021年8月24日20:00 (GMT+8) 开放YGG (Yield Guild Games)的币币交易(YGG/USDT,YGG/BTC)。

YGG交易赛,瓜分12,000枚YGG奖励!点击查看详情>>>

  • 开盘保护:Huobi Global将在开放交易后5分钟内限制限价交易的挂单价格,且价格不得高于开盘价格的5倍,5分钟后恢复正常交易。
  • 风险提示:YGG是新上线的资产,初期价格可能剧烈波动,请确保您已进行了充分的风险评估,在自身所能承受的风险范围内,理性判断,审慎决策。Huobi Global的公告和信息不构成交易建议。

祝您交易愉快!

 

Huobi Global

2021年 8 月 24日

 

点击立即下载iPhone或Android版APP

Huobi Global社群

微博:https://weibo.com/u/7434651110

Twitter:https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficial

https://t.me/huobiofficial

https://t.me/HuobiGlobal_zw

https://t.me/HuobiFutures_en

Huobi Global保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。